Scholingsfonds

Van organisaties wordt steeds meer verwacht professioneel te werken. Ook van vrijwilligers wordt steeds meer deskundigheid gevraagd. Dit verbetert de kwaliteit van werk niet alleen, het maakt het werken als vrijwilliger ook uitdagender! Door deze ontwikkeling ontstaat meer behoefte aan deskundigheidsbevordering.

Bij de KEaRN Vrijwilligerscentrale kunt u terecht voor informatie en advies op het gebied van scholing voor vrijwilligers. We kunnen met u op zoek gaan naar een passende scholing of training.

Daarnaast kunt u gebruik maken van het scholingsfonds. Dit is een door de gemeente ingesteld fonds dat subsidie verstrekt ten behoeve van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Vrijwilligers die een cursus of training willen doen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van het scholingsfonds. Hiervoor moet u een aanmeldformulier downloaden.

Meer informatie over het scholingsfonds:

Kwaliteit.
De behoefte aan deskundigheidsbevordering onder vrijwilligers is groot, ook al zullen
vrijwilligers dat zelf vaak niet benoemen. Van vrijwilligers wordt terecht verwacht, dat zij zich zo goed mogelijk inzetten voor hun werk. Daarbij gaat het niet alleen om continuïteit, maar zeker ook om kwaliteit. Het zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn, dat vrijwilligers de noodzakelijke ontplooiingsmogelijkheden krijgen. Heel belangrijk hierbij is het aanbieden van scholingsactiviteiten op maat !

De organisatie.
Het aanbieden van scholingsactiviteiten op maat kan het beste door uw eigen organisatie worden gedaan. Immers, u weet wat voor taken uw vrijwilligers vervullen en welke specifieke vaardigheden hier voor nodig zijn. U kunt voor ondersteuning en advies natuurlijk altijd bij de KEaRN vrijwilligerscentrale terecht.

Financiën.
Voor de organisatie van scholingsactiviteiten zijn aandacht, tijd en geld nodig. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel stellen geld beschikbaar voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Dit scholingsfonds maakt het voor u mogelijk om zonder grote onkosten scholingsactiviteiten op maat aan uw vrijwilligers aan te bieden.
De tijd en aandacht voor deskundigheidsbevordering zal bij u zelf vandaan moeten komen.
Wij willen u daarbij wel helpen om een en ander te organiseren. Daarbij is het goed te bedenken dat de tijd, die u er vandaag insteekt, morgen terug verdient. Want betere vaardigheden werken motiverend voor uw vrijwilligers, welke de kwaliteit en continuïteit van uw organisatie ten goede komen.

Hoe werkt het scholingsfonds.
Het scholingsfonds organiseert zelf geen activiteiten. Zij verstrekt enkel een financiële bijdrage voor uw scholingsactiviteiten.
Wel kunt u contact opnemen met de KEaRN vrijwilligerscentrale om samen met u een en ander te organiseren. Ook is het raadzaam om de scholingsbehoeften te melden bij de vrijwilligerscentrale, zodat we samen met u en eventueel in combinatie met andere organisaties een themamiddag of cursus kunnen opzetten.

Om voor een bijdrage uit het scholingsfonds in aanmerking te komen, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze vindt u onder de foto.

Voorwaarden Scholingsfonds

Aan welke voorwaarden moet uw organisatie voldoen.
• Uw organisatie dient in het bezit te zijn van een vrijwilligersbeleid. Indien u deze niet hebt kunt u deze eenvoudig aan de hand van de ‘checklist vrijwilligersbeleid’ op www.vwc- burgum.nl schrijven. Bij het indienen van de aanvraag kan er gevraagd worden naar dit vrijwilligersbeleid.

Aan welke criteria moet de aanvraag voldoen.
• Alleen schriftelijke aanvragen worden behandeld. U kunt hiervoor het bijgesloten aanvraagformulier gebruiken.
• Er kan alleen een financiële bijdrage worden gevraagd, wanneer het gaat om scholingsactiviteiten voor vrijwilligers.
• Het komt regelmatig voor, dat er een cursus of training wordt aangeboden door een organisatie buiten de gemeente, waar één (of een aantal) van uw vrijwilliger(s) aan deel wil nemen. Voor de kosten van deze cursus kunt u een bijdrage vragen aan het scholingsfonds.
• De activiteit moet in het belang zijn van het werk, dat door de vrijwilliger(s) wordt uitgevoerd en moet een bijdrage leveren aan de continuïteit van de organisatie.
• Een vrijwilliger mag maar één keer deelnemen aan dezelfde cursus.
• Aanvragen worden niet gehonoreerd wanneer er andere subsidiemogelijkheden zijn.
• Het scholingsfonds financiert niet de gehele activiteit. Per deelnemende organisatie wordt er naar draagkracht een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage hangt af van de grootte van uw organisatie en van het feit of u wel of niet een subsidie van de overheid ontvangt of over andere financiële middelen beschikt. Het is niet de bedoeling, dat de vrijwilliger zelf een bijdrage betaalt.

De afhandeling van de aanvragen.
U stuurt via de mail vwc@kearn.nl het aanvraagformulier terug of u stuurt of brengt het aanvraagformulier naar de VWC aan de Elingsloane 2a, 9251 MN, Burgum. U krijgt dan z.s.m antwoord over de status van uw aanvraag.

Het aanvraagformulier vindt u HIER.

Meer weten ?
Natuurlijk kan het zo zijn dat u, na het lezen van deze informatie, nog vragen heeft. Wij zijn tijdens de openingstijden van de KEaRN Vrijwilligerscentrale te bereiken op telefoonnummer 0511 – 467808 en altijd via e-mail: vwc@kearn.nl


De KEaRN Vrijwilligerscentrale is telefonisch bereikbaar via 0511 – 46 5200. Mailen kan naar vwc@kearn.nl.
Kijk ook eens op onze website: www.vrijwilligerscentrale-burgum.nl