Beheer en Welzijn

KEaRN kent een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht, bestaande uit drie leden.

Raad van Bestuur/directeur bestuurder
De beide stichtingen worden vanuit Stichting KEaRN Beheer bestuurd door de raad van bestuur (directeur bestuurder) mevrouw M. Meuleman. De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor het totaal van de werkzaamheden van KEaRN.
Samenvattend zijn de taken gericht op:
– Aansturen van de organisatie
– Bevorderen van de continuïteit van de organisatie
– Strategisch en financieel beleid ontwikkelen en realiseren
– Opstellen begroting en jaarrekening
– Overleg met, verantwoording afleggen aan en informeren van de Raad van Toezicht
– Overleg met de Ondernemingsraad

Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het Reglement Raad van Bestuur.

Raad van toezicht
Op het functioneren van de raad van bestuur wordt toegezien door de raad van toezicht. Zij staat de directeur bestuurder bij met advies. Het functioneren van de directeur bestuurder en de raad van toezicht, en de verhouding tussen hen is vastgelegd conform de Governancecode van Sociaal Werk Nederland.

De raad van toezicht kent twee commissies:
– Auditcommissie (deze commissie houdt zich vooral bezig met financiële stukken)
– Remuneratie- en benoemingscommissie (deze commissie houdt zich vooral bezig met het functioneren van de directeurbestuurder)

De raad van toezicht bestaat uit:
Mevr. Drs. J. van der Wal MBA, voorzitter raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: HR adviseur en eigenaar van Lemniscaat Coaching & Advies
Nevenfuncties:
– Secretaris Raad van Toezicht Bibliotheken Noord Friesland;
– Secretaris vereniging Leefbaar met Energie Feanwâlden.

Mevr. J. Speelman, aandachtsgebied P&O binnen rvt en contactpersoon voor de OR.
Hoofdfunctie: Zelfstandig ondernemer in de arbeidsbemiddeling voor zorg & welzijn. Kwartiermaker The Care Factory, netwerk van ZZP‘ers in de publieke sector.
Nevenfuncties:
– Secretaris Dagelijks Bestuur Stichting Wijkpanel de Zuidlanden;
– Raadslid PvdA gemeente Leeuwarden.

De heer H.J. Petersen MC, aandachtsgebied Financiën, voorzitter van de auditcommissie
Hoofdfunctie: Specialist First Line Monitoring bij de Rabobank Noordenveld West-Groningen
Nevenfuncties:
– Lid Regioraad Kamer van Koophandel Noord Nederland
– Lid Sociaal Economische Raad Noord Nederland
– Penningmeester Supportersvereniging Drachtster Boys

 

Documenten:

Reglement raad van toezicht 2018

Reglement raad van bestuur 2018

Rooster van aan- en aftreden

Zie ook:
Vacatures