Beheer en Welzijn

KEaRN kent een eenhoofdige raad van bestuur (directeur bestuurder) en een raad van toezicht, bestaande uit drie leden.

Raad van Bestuur/directeur bestuurder
De beide stichtingen worden vanuit Stichting KEaRN Beheer bestuurd door de raad van bestuur (directeur bestuurder) mevrouw A. Adema. De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor het totaal van de werkzaamheden van KEaRN.
Samenvattend zijn de taken gericht op:
– Aansturen van de organisatie
– Bevorderen van de continuïteit van de organisatie
– Strategisch en financieel beleid ontwikkelen en realiseren
– Opstellen begroting en jaarrekening
– Overleg met, verantwoording afleggen aan en informeren van de Raad van Toezicht

Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het Reglement Raad van Bestuur.

Raad van toezicht
Op het functioneren van de raad van bestuur wordt toegezien door de raad van toezicht. Zij staat de directeur bestuurder bij met advies. Het functioneren van de directeur bestuurder en de raad van toezicht, en de verhouding tussen hen is vastgelegd conform de Governancecode van Sociaal Werk Nederland.

De raad van toezicht kent twee commissies:
Auditcommissie (deze commissie houdt zich vooral bezig met financiële stukken)
Remuneratie- en benoemingscommissie (deze commissie houdt zich vooral bezig met het functioneren van de directeur bestuurder)

De raad van toezicht bestaat uit:

Mevr. Drs. F.S. Gossink, voorzitter raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie
Interim manager en adviseur in het publieke domein

Nevenfuncties:
– Lid Advisory Board, Master of Social Work, NHLStenden / Hanzehogeschool Groningen
– Lid Klachtencommissie GGZ Friesland
– Secretaris Stichting Vastgoed MFC Berlikum
-Vicevoorzitter Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o.
– Voorzitter VvE Grientebos, Terschelling

De heer A.H. Nammensma, aandachtsgebied Financiën, voorzitter van de auditcommissie
Hoofdfunctie: zelfstandig interim-manager vanuit Nammensma Beheer BV te Franeker
– Lid rvt (portfolio financieel) Therapeutische Zorginstelling De Oase te Follega
– Penningmeester Midnight Walk Franeker
– Lid kascommissie Vereniging van Eigenaren Recreatiepark Eernewoude
– Penningmeester Vereniging van Eigenaren bedrijvencomplex Kie

Dhr. Drs. W.R. Groen, lid Raad van Toezicht
Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur en projectmanager in het Sociaal Domein
– Lid Advisory Board, Master of Social Work, NHLStenden / Hanzehogeschool Groningen
– Lid Klachtencommissie GGZ Friesland
– Secretaris Stichting Vastgoed MFC Berlikum
– Vicevoorzitter Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o.
– Voorzitter VvE Grientebos, Terschelling

Documenten:

Reglement raad van toezicht 2018

Reglement raad van bestuur 2018

2023 Rooster van aan- en aftreden rvt KEaRN